Shanghai University School of Sociology Professors Email || China Scholarship 2021 || CSC Guide Official

Shanghai University School of Sociology Professors Email || China Scholarship 2021 || CSC Guide Official

 

Following is the Shanghai University School of Sociology Professors Email. Shanghai University School of School of Sociology Email are given below. Here you get every professors emails. If you don’t know how you find Chinese professors emails, don’t worry here is the professors emails list of  Shanghai University.

Shanghai University School of Sociology Department of Sociology Professors Emails are given below

Don’t copy all mails otherwise you missed some important items. Copy One email and send to professors. Copy one by and Send it to professors. If you copy all emails together then may be professors emails are changed. Good luck.

 1. pangbaoqing@163.com
 2. gm03jwj@126.com
 3. mchen@shu.edu.cn
 4. sheng@shu.edu.cn
 5. yanjunjack01@hotmail.com
 6. xu_bing2014@126.com
 7. huangsuping@shu.edu.cn
 8. mchen@shu.edu.cn
 9. sheng@shu.edu.cn
 10. yanjunjack01@hotmail.com
 11. xu_bing2014@126.com
 12. huangsuping@shu.edu.cn
 13. maleishu@shu.edu.cn
 14. liuchunyan@shu.edu.cn
 15. yuanhao@shu.edu.cn
 16. haidzhang@gmail.com
 17. whznk@yahoo.com.cn ; zwh@shu.edu.cn
 18. liyoumei@mail.shu.edu.cn
 19. yuanhao@shu.edu.cn
 20. haidzhang@gmail.com
 21. jqgbzwbs@163.com
 22. t_yanwen@hotmail.com
 23. feiyuan@sh163.net
 24. hxiaochunworkgroup@126.com
 25. yxiao1015@gmail.com
 26. dunfuzhang@gmail.com; dunfuzhang@hotmail.com
 27. luxiaocong@vip.sina.com
 28. pangbaoqing@163.com
 29. gm03jwj@126.com
 30. mchen@shu.edu.cn
 31. sheng@shu.edu.cn
 32. yanjunjack01@hotmail.com
 33. xu_bing2014@126.com
 34. huangsuping@shu.edu.cn

 

Shanghai University School of Sociology Department of Social Work Professors Emails are given below

 

 1. tianming_1989@hotmail.com
 2. ouyangfang2014@163.com
 3. ouyangfang2014@163.com
 4. chen_1709@shu.edu.cn
 5. shulinggao@sina.com
 6. chrishua@shu.edu.cn
 7. fanml8@sina.com
 8. chengmmthu@163.com
 9. yangzeng@i.shu.edu.cn

 

Shanghai University School of Sociology Department of Anthropology and Folklore Professors Emails are given below

 

 1. shuwangdan@i.shu.edu.cn
 2. czq331@163.com ; czqin2003@yahoo.co.jp
 3. jhzhang@mail.shu.edu.cn
 4. tangdi@shu.edu.cn
 5. gjde_mail@163.com
 6. yz36edu@gmail.com

Leave a Comment